Hướng dẫn dành cho khách hàng có bảo hiểm y tế

      39
MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập - thoải mái - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 1187/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 24 mon 5 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY TRÌNH GIẢM TRỪ MỨC ĐÓNG vào GIA HẠN THẺ BẢO HIỂM Y TẾTHEO HỘ GIA ĐÌNH TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Căn cứ Luật giao dịch điện tử số51/2005/QH11 ngày 29 mon 11 năm 2005;

Căn cứ Luật bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm2008; qui định số 46/2014/QH13 ngày 13 tháng 6 năm 2014sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế;

Căn cứ Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 mon 10 năm 2018 của cơ quan chính phủ quy định chi tiết và gợi ý biệnpháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế;

Căn cứ Nghị định số 89/2020/NĐ-CP ngày thứ tư tháng 8 năm 2020 của cơ quan chính phủ quy định chứcnăng, nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ và cơ cấu tổ chức của bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Căn cứ ra quyết định số 06/QĐ-TTg ngày thứ 6 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng cơ quan chỉ đạo của chính phủ phê ưng chuẩn Đề án trở nên tân tiến ứngdụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác xắn điện tử phục vụ biến hóa sốquốc gia quy trình 2022-2025, trung bình nhìn cho năm 2030;

Theo kiến nghị của trưởng ban Quảnlý Thu - Sổ, Thẻ.

Bạn đang xem: Hướng dẫn dành cho khách hàng có bảo hiểm y tế

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. ban hành kèm theo đưa ra quyết định này tiến trình giảmtrừ mức đóng góp trong gia hạn thẻ bảo đảm y tế theo hộ mái ấm gia đình trên Cổng Dịch vụcông.

Điều 2. Quyết định này còn có hiệu lực thi hành từ thời điểm ngày ký.

Điều 3. Trưởng Ban làm chủ Thu - Sổ, Thẻ, Chánh Vănphòng, Trung tâm công nghệ thông tin, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểmxã hội Việt Nam; Giám đốc bảo hiểm xã hội các tỉnh, tp trực ở trong Trungương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

nơi nhận: - Như Điều 3; - VPCP (để b/c); - những Bộ: LĐTB&XH, TC, YT, NV, TP, QP, CA; - ủy ban nhân dân tỉnh, TP trực nằm trong TƯ; - HĐQL - BHXHVN; - TGĐ, các phó TGĐ; - những đơn vị trực thuộc BHXH VN; - BHXH bộ QP,CA; - Lưu: VT, TST.

TỔNG GIÁM ĐỐC Nguyễn thay Mạnh

QUY TRÌNH

GIẢM TRỪ MỨC ĐÓNG vào GIA HẠN THẺ BẢO HIỂM Y TẾ THEO HỘ GIA ĐÌNH TRÊNCỔNG DỊCH VỤ CÔNG(Ban hành kèm theo đưa ra quyết định số 1187/QĐ-BHXH ngày 24 mon 5 năm 2022 của TổngGiám đốc bảo đảm xã hội Việt Nam)

I. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNHVÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Phạm vi kiểm soát và điều chỉnh và đối tượngáp dụng

1.1. Phạm vi điều chỉnh

Quy trình này qui định trình từ giảiquyết giấy tờ thủ tục giảm trừ mức đóng trong gia hạn thẻ bảo đảm y tế theo hộ giađình bên trên Cổng Dịch vụ giang sơn và Cổng thương mại dịch vụ công Bảohiểm buôn bản hội.

1.2. Đối tượng áp dụng

Quy trình này vận dụng cho phòng ban Bảohiểm làng hội các tỉnh, thành phố; bảo hiểm xã hội các quận, huyện và bạn thamgia bảo đảm y tế theo hộ gia đình.

2. Giải thích từ ngữ

2.1. Những từ viết tắt

a) BHXH là chữ viết tắt của cụmtừ "bảo hiểm làng hội".

b) BHYT là chữ viết tắt của cụmtừ "bảo hiểm y tế".

c) HGĐ là chữ viết tắt của cụmtừ "hộ gia đình".

d) database là chữ viết tắt của cụmtừ "cơ sở dữ liệu".

2.2. Giải thích từ ngữ

a) tín đồ tham gia là thành viên HGĐ đã kê khai và được cấp cho mã số BHXH trong cơ sở dữ liệu HGĐ.

b) Hộ mái ấm gia đình tham gia bảo đảm ytế 1(sau đâygọi bình thường là hộ gia đình) là những người dân cùng đăng ký thường trú hoặc cùng đăngký nhất thời trú trên một địa điểm ở hòa hợp pháp theo hiện tượng của phápluật về cư trú.

II. QUY TRÌNH THỰCHIỆN

Bước 1.Kê khai hồ sơ

Người kê khai lựa chọn triển khai việckê khai bên trên Cổng thương mại & dịch vụ công đất nước hoặc bên trên Cổng Dịchvụ công BHXH (Nếu kê khai bên trên Cổng thương mại dịch vụ công Quốc gia, khối hệ thống sẽ trường đoản cú độngđiều hướng đến Cổng dịch vụ công BHXH) và triển khai kê khai không thiếu thốn các trườngthông tin, bao gồm:

a) thông tin Chủ hộ: chúng ta tên; ngày thángnăm sinh; giới tính; số định danh cá nhân;

b) Danh sách các thành viên gồm cùngđăng ký kết thường trú hoặc cùng đăng ký tạm trú đề xuất gia hạn thẻ BHYT theo hộgia đình: mã số thẻ BHYT, họ cùng tên, tháng ngày năm sinh, giới tính, quan hệ nam nữ với công ty hộ, số tháng đề xuất gia hạn.

Xem thêm: Top 8 Phần Mềm Thu Âm Truc Tiep Tren Máy Tính, 3 Cách Thu Âm Trên Máy Tính Pc & Laptop Hiệu Quả

Bước 2.Trình tự giải quyết hồ sơ trực tuyến

Sau khi kê khai không hề thiếu thông tin, khối hệ thống phần mềm tự động kiểmtra, đối chiếu, bảo đảm thông tin những thành viên HGĐ có cùng đk thường trúhoặc cùng đăng ký tạm trú cùng với CSDL non sông về Dân cư:

1. Trường hợp khối hệ thống phần mượt xácthực thông tin những thành viên vào CSDL giang sơn về cư dân không cùng đăng kýthường trú hoặc không cùng đk tạm trú: thông tin đến bạn kê khai: “Cácthành viên kê khai ko cùng địa chỉ thường trú hoặc ko cùng add tạmtrú trong CSDL quốc gia về dân cư, đề nghị liên hệ trực tiếp với cơ sở công an địa điểm cư trú để được giải đáp cập nhật, điều chỉnh thông tin vị trí cư trú của những thànhviên.”2.

2. Ngôi trường hợp khối hệ thống phần mềm bảo đảm thông tin các thành viên trong CSDLquốc gia về cư dân có cùng đk thường trú hoặc tất cả cùng đk tạm trú: tựđộng triển khai xác thực tiếp chứng trạng tham gia BHYT của từng member trongCSDL BHXH vn và xác định chính xác số tiền yêu cầu đóng của từng thành viênHGĐ theo trang bị tự được sút trừ mức đóng BHYT HGĐ (áp dụng theo chế độ hiệnhành của lý lẽ BHYT) nhằm thông báo cho tất cả những người kê khai số tiền phải nộp trực tuyếntrên Cổng thương mại & dịch vụ công (có bỏ ra tiết: số tiền vàng từng mã số thẻ BHYT tương ứngvới thời hạn gia hạn từng thẻ).

Bước 3. Nộptiền trực tuyến trên Cổng thương mại dịch vụ công

Người kê khai thực hiện nộp chi phí trựctuyến trên thông báo số tiền nên nộp theo phía dẫn.

Bước 4.Phân bửa tiền trong khối hệ thống cơ quan tiền BHXH

Sau khi cảm nhận tiền đóng góp của ngườikê khai từ hệ thống ngân hàng, khối hệ thống phần mềm tự động hóa đối chiếu bệnh từchuyển tiền của bank với tin tức gia hạn thẻ; tự động phân xẻ số tiền, tựđộng cập nhật phát sinh thu, tự động hóa gia hạn giá trị thực hiện thẻ BHYT trên cơquan BHXH (nơi tín đồ tham gia BHYT trước lúc gia hạn).

Bước5. Trả kết quả cho tất cả những người kê khai

Sau khi thực hiện thanh toán thànhcông, khối hệ thống phần mềm thông tin tới fan kê khai:

- Biên lai thu tiền.

- Thông báo tác dụng gia hạn thànhcông của từng người tham gia: “Người tham gia tiếp tục sử dụng thẻ BHYT (đãcấp) đi khám trị bệnh tính từ lúc ngày nhận được thông báo này”.

III. TRÁCH NHIỆMTHỰC HIỆN

1. Ban thống trị Thu - Sổ, thẻ

Chủ trì, phối phù hợp với các đơn vị liênquan tổ chức chỉ đạo, kiểm tra, phía dẫn tiến hành Quyết định này.

2. Trung tâm công nghệ thông tin

- Xây dựng khối hệ thống các ứng dụng đáp ứngtheo đúng yêu cầu của đưa ra quyết định này.

- Phối hợp với Trung tâm dữ liệu Quốcgia về cư dân thuộc cỗ Công an để thực hiện xác thực thông tin kê khai của ngườidân bên trên Cổng thương mại dịch vụ công với các đại lý dữ liệu nước nhà về dân cư và giám sát và đo lường việctriển khai, hỗ trợ kỹ thuật cho những đơn vị liên quan trong quy trình tổ chức thựchiện.

3. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộcBHXH việt nam theo tính năng nhiệm vụ được giao bao gồm trách nhiệm triển khai theoQuyết định này.

4. BHXH những tỉnh, thành phố

- xây cất Kế hoạch truyền thông vềcác tính năng, nhân tiện ích, hướng dẫn tín đồ tham gia đăng ký giao dịch điện tửtrên Cổng dịch vụ thương mại công với cơ quan BHXH.

- chủ tịch BHXH các tỉnh, thành phốtrực thuộc trung ương nơi cá nhân lựa lựa chọn gia hạn thẻ theo dõi và quan sát và thống trị ngườitham gia theo pháp luật hiện hành.

- đón nhận phản ánh, đề xuất và chỉđạo việc giải quyết xử lý các phản ánh, kiến nghị của tín đồ tham gia. Ngôi trường hợpphản ánh ý kiến đề nghị của fan tham gia có liên quan với cơ sở BHXH khác, cơquan BHXH nơi mừng đón phải dữ thế chủ động phối phù hợp với cơ quan lại BHXH nơi tất cả liênquan nhằm giải quyết./.