Nàng hậu của chàng tổng

      8
*

Chương 510Chương 509Chương 508Chương 507Chương 506Chương 505Chương 504Chương 503Chương 502Chương 501Chương 500Chương 499Chương 498Chương 497Chương 496Chương 495Chương 494Chương 493Chương 492Chương 491Chương 490Chương 489Chương 488Chương 487Chương 486Chương 485Chương 484Chương 483Chương 482Chương 481Chương 480Chương 479Chương 478Chương 477Chương 476Chương 475Chương 474Chương 473Chương 472Chương 471Chương 470Chương 469Chương 468Chương 467Chương 466Chương 465Chương 464Chương 463Chương 462Chương 461Chương 460Chương 459Chương 458Chương 457Chương 456Chương 455Chương 454Chương 453Chương 452Chương 451Chương 450Chương 449Chương 448Chương 447Chương 446Chương 445Chương 444Chương 443Chương 442Chương 441Chương 440Chương 439Chương 438Chương 437Chương 436Chương 435Chương 434Chương 433Chương 432Chương 431Chương 430Chương 429Chương 428Chương 427Chương 426Chương 425Chương 424Chương 423Chương 422Chương 421Chương 420Chương 419Chương 418Chương 417Chương 416Chương 415Chương 414Chương 413Chương 412Chương 411Chương 410Chương 409Chương 408Chương 407Chương 406Chương 405Chương 404Chương 403Chương 402Chương 401Chương 400Chương 399Chương 398Chương 397Chương 396Chương 395Chương 394Chương 393Chương 392Chương 391Chương 390Chương 389Chương 388Chương 387Chương 386Chương 385Chương 384Chương 383Chương 382Chương 381Chương 380Chương 379Chương 378Chương 377Chương 376Chương 375Chương 374Chương 373Chương 372Chương 371Chương 370Chương 369Chương 368Chương 367Chương 366Chương 365Chương 364Chương 363Chương 362Chương 361Chương 360Chương 359Chương 358Chương 357Chương 356Chương 355Chương 354Chương 353Chương 352Chương 351Chương 350Chương 349Chương 348Chương 347Chương 346Chương 345Chương 344Chương 343Chương 342Chương 341Chương 340Chương 339Chương 338Chương 337Chương 336Chương 335Chương 334Chương 333Chương 332Chương 331Chương 330Chương 329Chương 328Chương 327Chương 326Chương 325Chương 324Chương 323Chương 322Chương 321Chương 320Chương 319Chương 318Chương 317Chương 316Chương 315Chương 314Chương 313Chương 312Chương 311Chương 310Chương 309Chương 308Chương 307Chương 306Chương 305Chương 304Chương 303Chương 302Chương 301Chương 300Chương 299Chương 298Chương 297Chương 296Chương 295Chương 294Chương 293Chương 292Chương 291Chương 290Chương 289Chương 288Chương 287Chương 286Chương 285Chương 284Chương 283Chương 282Chương 281Chương 280Chương 279Chương 278Chương 277Chương 276Chương 275Chương 274Chương 273Chương 272Chương 271Chương 270Chương 269Chương 268Chương 267Chương 266Chương 265Chương 264Chương 263Chương 262Chương 261Chương 260Chương 259Chương 258Chương 257Chương 256Chương 255Chương 254Chương 253Chương 252Chương 251Chương 250Chương 249Chương 248Chương 247Chương 246Chương 245Chương 244Chương 243Chương 242Chương 241Chương 240Chương 239Chương 238Chương 237Chương 236Chương 235Chương 234Chương 233Chương 232Chương 231Chương 230Chương 229Chương 228Chương 227Chương 226Chương 225Chương 224Chương 223Chương 222Chương 221Chương 220Chương 219Chương 218Chương 217Chương 216Chương 215Chương 214Chương 213Chương 212Chương 211Chương 210Chương 209Chương 208Chương 207Chương 206Chương 205Chương 204Chương 203Chương 202Chương 201Chương 200Chương 199Chương 198Chương 197Chương 196Chương 195Chương 194Chương 193Chương 192Chương 191Chương 190Chương 189Chương 188Chương 187Chương 186Chương 185Chương 184Chương 183Chương 182Chương 181Chương 180Chương 179Chương 178Chương 177Chương 176Chương 175Chương 174Chương 173Chương 172Chương 171Chương 170Chương 169Chương 168Chương 167Chương 166Chương 165Chương 164Chương 163Chương 162Chương 161Chương 160Chương 159Chương 158Chương 157Chương 156Chương 155Chương 154Chương 153Chương 152Chương 151Chương 150Chương 149Chương 148Chương 147Chương 146Chương 145Chương 144Chương 143Chương 142Chương 141Chương 140Chương 139Chương 138Chương 137Chương 136Chương 135Chương 134Chương 133Chương 132Chương 131Chương 130Chương 129Chương 128Chương 127Chương 126Chương 125Chương 124Chương 123Chương 122Chương 121Chương 120Chương 119Chương 118Chương 117Chương 116Chương 115Chương 114Chương 113Chương 112Chương 111Chương 110Chương 109Chương 108Chương 107Chương 106Chương 105Chương 104Chương 103Chương 102Chương 101Chương 100Chương 99Chương 98Chương 97Chương 96Chương 95Chương 94Chương 93Chương 92Chương 91Chương 90Chương 89Chương 88Chương 87Chương 86Chương 85Chương 84Chương 83Chương 82Chương 81Chương 80Chương 79Chương 78Chương 77Chương 76Chương 75Chương 74Chương 73Chương 72Chương 71Chương 70Chương 69Chương 68Chương 67Chương 66Chương 65Chương 64Chương 63Chương 62Chương 61Chương 60Chương 59Chương 58Chương 57Chương 56Chương 55Chương 54Chương 53Chương 52Chương 51Chương 50Chương 49Chương 48Chương 47Chương 46Chương 45Chương 44Chương 43Chương 42Chương 41Chương 40Chương 39Chương 38Chương 37Chương 36Chương 35Chương 34Chương 33Chương 32Chương 31Chương 30Chương 29Chương 28Chương 27Chương 26Chương 25Chương 24Chương 23Chương 22Chương 21Chương 20Chương 19Chương 18Chương 17Chương 16Chương 15Chương 14Chương 13Chương 12Chương 11Chương 10Chương 9Chương 8Chương 7Chương 6Chương 5Chương 4Chương 3Chương 2Chương 1
Chương trước
Chương sau
Chương 126
Chương 510Chương 509Chương 508Chương 507Chương 506Chương 505Chương 504Chương 503Chương 502Chương 501Chương 500Chương 499Chương 498Chương 497Chương 496Chương 495Chương 494Chương 493Chương 492Chương 491Chương 490Chương 489Chương 488Chương 487Chương 486Chương 485Chương 484Chương 483Chương 482Chương 481Chương 480Chương 479Chương 478Chương 477Chương 476Chương 475Chương 474Chương 473Chương 472Chương 471Chương 470Chương 469Chương 468Chương 467Chương 466Chương 465Chương 464Chương 463Chương 462Chương 461Chương 460Chương 459Chương 458Chương 457Chương 456Chương 455Chương 454Chương 453Chương 452Chương 451Chương 450Chương 449Chương 448Chương 447Chương 446Chương 445Chương 444Chương 443Chương 442Chương 441Chương 440Chương 439Chương 438Chương 437Chương 436Chương 435Chương 434Chương 433Chương 432Chương 431Chương 430Chương 429Chương 428Chương 427Chương 426Chương 425Chương 424Chương 423Chương 422Chương 421Chương 420Chương 419Chương 418Chương 417Chương 416Chương 415Chương 414Chương 413Chương 412Chương 411Chương 410Chương 409Chương 408Chương 407Chương 406Chương 405Chương 404Chương 403Chương 402Chương 401Chương 400Chương 399 Chương 398Chương 397Chương 396Chương 395Chương 394Chương 393Chương 392Chương 391Chương 390Chương 389Chương 388Chương 387Chương 386Chương 385Chương 384Chương 383Chương 382Chương 381Chương 380Chương 379Chương 378Chương 377Chương 376Chương 375Chương 374Chương 373Chương 372Chương 371Chương 370Chương 369Chương 368Chương 367Chương 366Chương 365Chương 364Chương 363Chương 362Chương 361Chương 360Chương 359Chương 358Chương 357Chương 356Chương 355Chương 354Chương 353Chương 352Chương 351Chương 350Chương 349Chương 348Chương 347Chương 346Chương 345Chương 344Chương 343Chương 342Chương 341Chương 340Chương 339Chương 338Chương 337Chương 336Chương 335Chương 334Chương 333Chương 332Chương 331Chương 330Chương 329Chương 328Chương 327Chương 326Chương 325Chương 324Chương 323Chương 322Chương 321Chương 320Chương 319Chương 318Chương 317Chương 316Chương 315Chương 314Chương 313Chương 312Chương 311Chương 310Chương 309Chương 308Chương 307Chương 306Chương 305Chương 304Chương 303Chương 302Chương 301Chương 300Chương 299Chương 298Chương 297Chương 296Chương 295Chương 294Chương 293Chương 292Chương 291Chương 290Chương 289Chương 288Chương 287Chương 286Chương 285Chương 284Chương 283Chương 282Chương 281Chương 280Chương 279Chương 278Chương 277Chương 276Chương 275Chương 274Chương 273Chương 272Chương 271Chương 270Chương 269Chương 268Chương 267Chương 266Chương 265Chương 264Chương 263Chương 262Chương 261Chương 260Chương 259Chương 258Chương 257Chương 256Chương 255Chương 254Chương 253Chương 252Chương 251Chương 250Chương 249Chương 248Chương 247Chương 246Chương 245Chương 244Chương 243Chương 242Chương 241Chương 240Chương 239Chương 238Chương 237Chương 236Chương 235Chương 234Chương 233Chương 232Chương 231Chương 230Chương 229Chương 228Chương 227Chương 226Chương 225Chương 224Chương 223Chương 222Chương 221Chương 220Chương 219Chương 218Chương 217Chương 216Chương 215Chương 214Chương 213Chương 212Chương 211Chương 210Chương 209Chương 208Chương 207Chương 206Chương 205Chương 204Chương 203Chương 202Chương 201Chương 200Chương 199Chương 198Chương 197Chương 196Chương 195Chương 194Chương 193Chương 192Chương 191Chương 190Chương 189Chương 188Chương 187Chương 186Chương 185Chương 184Chương 183Chương 182Chương 181Chương 180Chương 179Chương 178Chương 177Chương 176Chương 175Chương 174Chương 173Chương 172Chương 171Chương 170Chương 169Chương 168Chương 167Chương 166Chương 165Chương 164Chương 163Chương 162Chương 161Chương 160Chương 159Chương 158Chương 157Chương 156Chương 155Chương 154Chương 153Chương 152Chương 151Chương 150Chương 149Chương 148Chương 147Chương 146Chương 145Chương 144Chương 143Chương 142Chương 141Chương 140Chương 139Chương 138Chương 137Chương 136Chương 135Chương 134Chương 133Chương 132Chương 131Chương 130Chương 129Chương 128Chương 127Chương 126Chương 125Chương 124Chương 123Chương 122Chương 121Chương 120Chương 119Chương 118Chương 117Chương 116Chương 115Chương 114Chương 113Chương 112Chương 111Chương 110Chương 109Chương 108Chương 107Chương 106Chương 105Chương 104Chương 103Chương 102Chương 101Chương 100Chương 99Chương 98Chương 97Chương 96Chương 95Chương 94Chương 93Chương 92Chương 91Chương 90Chương 89Chương 88Chương 87Chương 86Chương 85Chương 84Chương 83Chương 82Chương 81Chương 80Chương 79Chương 78Chương 77Chương 76 Chương 75Chương 74Chương 73Chương 72Chương 71Chương 70Chương 69Chương 68Chương 67Chương 66Chương 65Chương 64Chương 63Chương 62Chương 61Chương 60Chương 59Chương 58Chương 57Chương 56Chương 55Chương 54Chương 53Chương 52Chương 51Chương 50Chương 49Chương 48Chương 47Chương 46Chương 45Chương 44Chương 43Chương 42Chương 41Chương 40Chương 39Chương 38Chương 37Chương 36Chương 35Chương 34Chương 33Chương 32Chương 31Chương 30Chương 29Chương 28Chương 27Chương 26Chương 25Chương 24Chương 23Chương 22Chương 21Chương 20Chương 19Chương 18Chương 17Chương 16Chương 15Chương 14Chương 13Chương 12Chương 11Chương 10Chương 9Chương 8Chương 7Chương 6Chương 5Chương 4Chương 3Chương 2Chương 1

Các nhiều người đang đọc truyện Ảnh Hậu Của đàn ông Tổng – Chương 126 miễn mức giá tại nhatroso.com. Hãy tham gia Group của hiểu truyện Ngôn Tình hay trên Facebook nhé mọi fan ơi, để update truyện nhanh nhất!!

****************************

Ảnh Hậu Của phái mạnh Tổng

CHƯƠNG 126 ĐOẠT VAI DIỄN

Tiêu Dịch Trạch so với lòng tin yêu hết lòng của Tống rất thực vô thuộc vừa ý.

Bạn đang xem: Nàng hậu của chàng tổng

Sự dự đoán của anh ta rất chủ yếu xác, xe pháo vừa dừng trước cửa tổ kịch, thì gặp mặt Chúc Thanh Hà thuộc Triệu Vy, những cố ấy mỉm cười cười đi tới, phía sau còn tồn tại trợ lí đạo diễn đi theo phía sau.

Thoạt nhìn, các cô gái nói chuyện vô cùng hòa hợp.

Tiêu Dịch Trạch nhằm Tống Như ngồi lại bên trên xe, đi cho phía trước: “Nói xong rồi?”

“Đương nhiên rồi, Triệu Vy của công ty chúng tôi tuổi con trẻ xinh đẹp, là trong số những thế hệ tiểu hoa mới gồm thực lực, này vai diễn nếu chưa hẳn để cô ấy diễn thì còn ai nữa, công ty chúng tôi đến để gia công quen trả cảnh, rất cấp tốc sẽ gia nhập tổ kịch.”

Chúc Thanh Hà thích chí mỉm cười, ánh mắt hướng theo xe của Tiêu Dịch Trạch, tức thì phát hiện tại trong xe gồm người.

“Anh chưa phải cũng với theo nghệ sĩ cho thử vai chứ? trong tay anh lại không tồn tại nghệ sĩ thực thụ nào…”

Cô ấy đã điều động tra cụ thể Tiêu Dịch Trạch lần này về nước, là vì đã ngừng hợp đồng ở nước ngoài rồi, các nghệ sĩ đã có lần kí kế những ở lại công ty, nói theo cách khác anh ta lúc này là một cái cọc không tồn tại gì, lấy cái gì cùng đàn bà đấu!

“Xem ra thực trạng vài năm vừa mới đây của cô cũng không tồi.”

Chúc Thanh Hà nheo mắt, biểu tình cực kỳ không trường đoản cú nhiên.

“Giẫm lên khét tiếng của tôi , dùng biện pháp của tôi dạy đối phó với người một nhà, bí quyết này của cô ý thật phù hợp hợp.”

“Tôi nghe thiếu hiểu biết nhiều lời anh nói! Triệu Vy còn có lịch trình, chúng ta đi trước.”

Chúc Thanh Hà vừa ao ước nhấc chân dời đi thì bị Tiêu Dịch Trạch nạm lại: “Chờ coi đi, tôi sẽ mang lại cô nếm thử một chút ít mùi vị của thất bại.”

Hơn nữa Chúc Thanh Hà là người đi mọi nơi đều lập mưu tính kế như thế, một khi đã thất bại chắc chắn rằng là rơi xuống vực sâu muôn thuở muôn kiếp không quay trở về được.

Nhìn thấy các chị em ấy kích rượu cồn rời đi, ánh nhìn của Tiêu Dịch Trạch tối sầm lại xuất hiện xe: “Đi thôi, Chúc Thanh Hà đã chạm chán đạo diễn rồi, bạn cũng có thể có chút không ổn.”

Ở cái nghành sản xuất này, bất kể việc gì cũng cần để ý đến tốc độ cùng quy củ.

Nếu đạo diễn đã vừa ý Triệu Vy, thì vấn đề Tống Như ý muốn bắt được vai diễn này quả như là sẽ rất khó.

“Em tất cả biết chuyện Chúc Thanh Hà ước ao ký kết Hàn Tuyết Lài không?” Tiêu Trạch Dịch đùng một cái hỏi.

Tống Như nhíu mi: “Có nghe nói tuy thế mà bên cạnh đó bị Trương tổng không chấp nhận.” dù sao đang kí kết với Oatlets rồi có tác dụng sao có chức năng ký tiếp cùng với Hàn Tuyết Lài.

“Nhưng anh nhận ra tin tức, Chúc Thanh Hà vẫn chưa vứt cuộc, vẫn còn tiếp tục cùng Hàn Tuyết Lài lén gặp mặt, anh đoán cô ta sẽ nhanh lập ra một địa vị riêng, mang đến lúc đó có thể lợi dụng Hàn Tuyết Lài cọ nổi tiếng của em.”

“Cho nên trận chiến này bọn họ không thể thất bại.”

Đôi mắt sáng ngời của Tống Như tồn tại tia nhan sắc lạnh cô ấy biết mình bắt buộc làm vậy nào.

Sau khi bọn họ một câu nói cụ thể mục đích mang đến đó, lại bị trợ lí đạo diễn chống cản.

“Vai diễn này đã xác định được diễn viên, những người…vẫn là phải trở về đi thôi.” Anh ta thủ thỉ với vẻ khách hàng khí.

Tiêu Dịch Trạch lập tức nói: “Chúng tôi đang lỡ mang lại tận phía trên rồi, rất có thể nào chạm mặt Triệu đạo diễn một lượt không?”

“Triệu đạo diễn bận bịu nhiều chuyện như vậy, làm gì có chuyện nói muốn chạm chán là có thể gặp được!” Trợ lí gồm chút không kiên nhẫn, tiếp nhận cuộc gọi, cũng ko thèm quan liêu tâm đàn họ, trực tiếp bỏ đi.

Tống Như thản nhiên quan sát hắn một cái.

“Mới biện pháp vài năm, không ngờ đến vòng quẩn quanh này vẫn chính là như vậy!” Tiêu Dịch Trạch gãi gãi tóc, nhận một hàng số: “Anh Dương, là em đây, em ước ao hỏi dựa vào anh chút việc, Triệu đạo diễn hiện tại đang ở đâu vậy?”

Cùng anh Dương fan của tổ kịch nói vài ba câu, một lúc sau Tiêu Dịch Trạch đến Tống Như một ánh mắt ý chỉ cô ấy theo hướng đó mà đi đến.

Mười phút sau bầy họ tại một gian chống nghỉ gặp được Triệu đạo diễn.

Xem thêm: Tài Liệu Hướng Dẫn Cài Đặt Phần Mềm Misa 2017, Hướng Dẫn Download Và Cài Đặt Phần Mềm Misa Sme

Sau khi Triệu đạo diễn chạm mặt qua Chúc Thanh Hà, rất nhanh thì ra quyết định để TriệuVy diễn, không muốn bị những vị thay mặt khác tra cứu ra phải liền trốn mang lại nơi này, nhưng lại lại bất ngờ đến Tiêu Dịch Trạch cư nhiên vẫn hoàn toàn có thể tìm ra nơi này.

Triệu đạo diễn ho khan một tiếng, nhìn xem Tiêu Dịch Trạch lại nhìn mang đến Tống Như.

“Tôi biết mục đích của hai người lúc tới đây, nói thật thực lực của Tống Như so với Triệu Vy mạnh bạo hơn, tuy thế mà tuổi thọ được đặt ra của vai diễn này thì Triệu Vy lại tương thích hơn, tôi đã gật đầu với Chúc Thanh Hà rồi, cho dù sao hai bạn cũng những là người đại diện của Oersted, xuất xắc là những người về thảo luận lại đi.”

Lời nói của Triệu đạo diễn thật ko rõ ràng.

Ông ấy không muốn đắc tội với những người khác.

“Triệu đạo diễn, giả dụ được diễn thì Tống Như để giúp đỡ cho bộ kịch này như thêu hoa trên gấm, tạo nên bộ kịch trở nên tốt hơn, tiềm năng của cô ấy Triệu đạo diễn hẳn là có hiểu biết, so với bài toán dùng một fan mới như Triệu Vy thì không bằng dùng Tống Như, rất có thể thu hút tín đồ xem hơn!”

Triệu đạo diễn trên mặt biểu hiện rõ sự vì dự.

“Kỳ thiệt Tống Như đã và đang kí kết với Oersted, tương lai diễn xuất của cô ấy ấy sẽ cực kì sáng lạn, sẽ không còn thể nào so với Triệu Vy cơ mà kém rộng được, mang đến nên, Triệu đạo diễn vẫn là nên lưu ý đến suy xét thêm đi.”

Triệu đạo diễn nghĩ về nghĩ một chút, tác dụng vẫn là vì dự cự tuyệt: “Ta đã thuộc Chúc Thanh Hà ký hẹn rồi, giả dụ như hai bạn sớm một bước, ta cũng sẽ không đồng ý ký kết được, không hề cách nào khác, chỉ nói cách khác sau này có thời cơ sẽ hợp tác ký kết thôi.”

Tiêu Dịch Trạch lại thường xuyên khuyên bảo vài câu tuy nhiên Triệu đạo diễn vẫn như cũ nhấp lên xuống đầu.

“Nhớ lại họ ở vượt khứ tiếp tục hợp tác Triệu đạo diễn hoàn toàn có thể nào cho cửa hàng chúng tôi một cơ hội không?”

“Tống rất thật sự vô cùng mong mỏi diễn vở kịch của ông.”

Tiêu Dịch Trạch đã mong mỏi xuất ra hết năng lực của bạn dạng thân, Tống Như quan sát ra được anh ta là đang thực lòng mong giúp chính mình.

“Vậy được rồi, ta đồng ý với cậu để ý đến suy nghĩ về thêm một chút… tuy thế dù sao thì Triệu Vy vẫn đang còn ưu thế hơn.” Triệu đạo diễn cuối cùng cũng chấp nhận xem xét lại, thực sự đều bởi vì mặt mũi của Tiêu Dịch Trạch.

“Thật tốt quá! tuy thế chuyện Tống Như ký kết hợp đồng cùng với Oersted cảm phiền Triệu đạo diễn giữ túng mật, chúng tôi đang bởi cô ấy mà chuẩn chỉnh bị 1 trong các buổi lễ ký kết ước thật long trọng, đên slucs kia đạ vị trong giới vui chơi của cô ấy nhất định tăng cao…”

Anh ấy là ám chỉ với Triệu đạo diễn không nên bỏ qua cơ hội.

Triệu đạo diễn sau khi lũ họ rời đi, call điện mang đến Chúc Thanh Hà nói: “Bọn bạn Tiêu Dịch Trạch vừa bắt đầu đến kiếm tìm tôi, Oersted những người sao lại như vậy?”

“Anh ta?”

“Anh ta cũng muốn vai diễn đó.” Triệu đạo diễn ko nói ra tên của Tống Như, phổ biến quy chuyện này cũng là chuyện nhà của Oersted.

“Anh cũng chưa phải là gật đầu với anh ta rồi chứ? Triệu đạo diễn bọn họ có giao tình những năm như vậy, anh đã gật đầu giao vai đó cho những người của tôi rồi!” Chúc Thanh Hà liền đánh ra con cờ tình cảm.

Triệu đạo diễn đành yêu cầu nói: “Tôi sẽ cần sử dụng Triệu Vy, cô yên ổn tâm!”

Chúc Thanh Hà thích chí nghĩ, cho dù Tiêu Dịch Trạch quay trở về thì ra sao chứ, hắn dường như không thể quay về trạng thái đỉnh cao như thừa khứ đã từng nữa rồi.

Nhưng Chúc Thanh Hà lại loại bỏ một chuyện, là sinh sống sau sống lưng Tống Như tất cả một người bọn ông có quyền lực nhất sinh hoạt đế quốc giải trí giúp đỡ.

Tổng thư kí của giải trí Đại Thiên cảm nhận tin tức ngay lập tức trực tiếp báo cáo Dương Gia Cửu, sau khi nhận được chỉ thị, è cổ Viễn có theo hai người của bộ phận xã giao mang lại tổ kịch《Tiêu Hậu Truyện》

“Đạo diễn, trợ lí của giám đốc Đại Thiên trằn Viễn đến rồi!”

“Cái gì! Mau mời vào!”

Triệu đạo diễn gấp vàng ra phía bên ngoài nghênh đoán, ông ấy đối với Trần Viễn cực kỳ nhiệt tình: “Trần trợ lí, anh nỗ lực nào lúc này lại mang lại đây?”

Vừa vặn công ty con của Đại Thiên chính là một giữa những nhà chi tiêu của tổ kịch này.

Đối với cách biểu hiện của lũ họ, trần Viễn đang sớm tập mãi thành thói quen, biết được sự tình khẩn cấp phải lập tức mở lời: “Trong tổ kịch gồm phải hay là không có một vai diễn khách hàng mời bắt buộc xác định? Ông đã tuyển chọn được người tương thích hay chưa?

Trần Viễn đề cập đến, Triệu đạo diễn liền mau lẹ hiểu được.

“Quả thực là đã tuyển chọn được một người, trợ thời là người mới của Oersted Triệu Vy… tuy nhiên nếu Dương tổng giám đốc muốn một nghệ sĩ của Đại Thiên tham gia thì tổ kịch của cửa hàng chúng tôi vô cùng hoan nghênh!”

Nghệ sĩ của giải trí Đại Thiên tiêu chuẩn đều khác thường cao, nếu rất có thể để bầy họ dự vào cũng không sợ Oersted sẽ đến gây phiền phức.