Phần mềm tính cước tổng đài panasonic ns300

      11
THÔNG TIN TRỢ GIÚP var LeftMenu70;var LeftMenu70 = new menu(new menuItem("Trợ giúp áp dụng Tổng đài","javascript:goCategory("../Thong-tin-tro-giup/tro-giup-su-dung-tong-dai.html",0);", msi_corp_website_prop, 0),new menuItem("Trợ giúp áp dụng máy Fax","javascript:goCategory("../Thong-tin-tro-giup/Tro-giup-su-dung-may-fax.html",0);", msi_corp_website_prop, 0),new menuItem("Trợ giúp thực hiện máy điện thoại","javascript:goCategory("../Thong-tin-tro-giup/Tro-giup-su-dung-dien-thoai.html",0);", msi_corp_website_prop, 0));
TỔNG ĐÀI KX-THS824 var LeftMenu52;var LeftMenu52 = new menu(new menuItem("Tổng đài 8 đầu ra","javascript:goCategory("../do-dong-tho-cung/tong-dai-panasonic-KX-THS824.html",0);", msi_corp_website_prop, 0),new menuItem("Tổng đài 16 đầu ra ","javascript:goCategory("../do-dong-tho-cung/Tong-dai-Panasonic-KX-THS824.html",0);", msi_corp_website_prop, 0),new menuItem("Tổng đài 24 cổng output ","javascript:goCategory("../do-dong-tho-cung/Tong-dai-Panasonic KX-THS824.html",0);", msi_corp_website_prop, 0));
TỔNG ĐÀI KX-TES824 var LeftMenu65;var LeftMenu65 = new menu(new menuItem("Tổng đài 08 đầu ra","javascript:goCategory("../Panasonic-KX-TES824/Tong-dai-Panasonic-KX-TES824-8-dau-ra.html",0);", msi_corp_website_prop, 0),new menuItem("Tổng đài 16 đầu ra","javascript:goCategory("../Panasonic-KX-TES824/Tong-dai-Panasonic-KX-TES824-16-dau-ra.html",0);", msi_corp_website_prop, 0),new menuItem("Tổng đài 24 đầu ra","javascript:goCategory("../Panasonic-KX-TES824/Tong-dai-Panasonic-KX-TES24-24-dau-ra.html",0);", msi_corp_website_prop, 0));
TỔNG ĐÀI KX-NS300 var LeftMenu55;var LeftMenu55 = new menu(new menuItem("Tổng đài 16 đầu ra","javascript:goCategory("../Tong-dai-KX-NS300/Tong-dai-KX-NS300-16-dau-ra.html",0);", msi_corp_website_prop, 0),new menuItem("Tổng đài 24 đầu ra","javascript:goCategory("../Tong-dai-KX-NS300/tong-dai-Panasonic-KX-NS300-24-dau-ra.html",0);", msi_corp_website_prop, 0),new menuItem("Tổng đài 32 đầu ra","javascript:goCategory("../Tong-dai-KX-NS300/tong-dai-Panasonic-KX-NS300-32-dau-ra.html",0);", msi_corp_website_prop, 0),new menuItem("Tổng đài 40 đầu ra","javascript:goCategory("../Tong-dai-KX-NS300/tong-dai-Panasonic-KX-NS300-40-dau-ra.html",0);", msi_corp_website_prop, 0),new menuItem("Tổng đài 48 đầu ra","javascript:goCategory("../Tong-dai-KX-NS300/tong-dai-Panasonic-KX-NS300 48-dau-ra.html",0);", msi_corp_website_prop, 0),new menuItem("Tổng đài 56 đầu ra","javascript:goCategory("../Tong-dai-KX-NS300/tong-dai-Panasonic-KX-NS300-56-dau-ra.html",0);", msi_corp_website_prop, 0),new menuItem("Tổng đài 64 đầu ra","javascript:goCategory("../Tong-dai-KX-NS300/tong-dai-Panasonic-KX-NS300-64-dau-ra.html",0);", msi_corp_website_prop, 0),new menuItem("Tổng đài 72 đầu ra","javascript:goCategory("../Tong-dai-KX-NS300/tong-dai-Panasonic-KX-NS300-72-dau-ra.html",0);", msi_corp_website_prop, 0),new menuItem("Tổng đài 80 đầu ra","javascript:goCategory("../Tong-dai-KX-NS300/tong-dai-Panasonic-KX-NS300-80-dau-ra.html",0);", msi_corp_website_prop, 0),new menuItem("Tổng đài 88 đầu ra","javascript:goCategory("../Tong-dai-KX-NS300/tong-dai-Panasonic-KX-NS300-88-dau-ra.html",0);", msi_corp_website_prop, 0),new menuItem("Tổng đài 96 đầu ra","javascript:goCategory("../Tong-dai-KX-NS300/tong-dai-Panasonic-KX-NS300-96-dau-ra.html",0);", msi_corp_website_prop, 0),new menuItem("Tổng đài 104 đầu ra","javascript:goCategory("../Tong-dai-KX-NS300/tong-dai-Panasonic-KX-NS300-104-dau-ra.html",0);", msi_corp_website_prop, 0),new menuItem("Tổng đài 112 đầu ra","javascript:goCategory("../Tong-dai-KX-NS300/tong-dai-Panasonic-KX-NS300-112-dau-ra.html",0);", msi_corp_website_prop, 0),new menuItem("Tổng đài 120 đầu ra","javascript:goCategory("../Tong-dai-KX-NS300/tong-dai-Panasonic-KX-Ns300-120-dau-ra.html",0);", msi_corp_website_prop, 0),new menuItem("Tổng đài 128 đầu ra","javascript:goCategory("../Tong-dai-KX-NS300/tong-dai-Panasonic-KX-NS300-128-dau-ra.html",0);", msi_corp_website_prop, 0));
TỔNG ĐÀI KX-TDA600 var LeftMenu48;var LeftMenu48 = new menu(new menuItem("Panasonic KX-TDA600 ","javascript:goCategory("../tong-dai-kx-tda600/tong-dai-kx-tda600.html",0);", msi_corp_website_prop, 0),new menuItem("Tổng đài 128 đầu ra","javascript:goCategory("../tong-dai-kx-tda600/Tong-dai-KX-TDA600-128-dau-ra.html",0);", msi_corp_website_prop, 0),new menuItem("Tổng đài 152 đầu ra","javascript:goCategory("../tong-dai-kx-tda600/Tong-dai-KX-TDA600-152-dau-ra.html",0);", msi_corp_website_prop, 0),new menuItem("Tổng đài 176 đầu ra","javascript:goCategory("../tong-dai-kx-tda600/Tong-dai-KX-TDA600-176-dau-ra.html",0);", msi_corp_website_prop, 0),new menuItem("Tổng đài 200 đầu ra","javascript:goCategory("../tong-dai-kx-tda600/Tong-dai-KX-TDA600-200-dau-ra.html",0);", msi_corp_website_prop, 0),new menuItem("Tổng đài 248 đầu ra","javascript:goCategory("../tong-dai-kx-tda600/Tong-dai-KX-TDA600-248-dau-ra.html",0);", msi_corp_website_prop, 0),new menuItem("Tổng đài 272 đầu ra","javascript:goCategory("../tong-dai-kx-tda600/Tong-dai-KX-TDA600-272-dau-ra.html",0);", msi_corp_website_prop, 0),new menuItem("Tổng đài 296 đầu ra","javascript:goCategory("../tong-dai-kx-tda600/Tong-dai-KX-TDA600-296-dau-ra.html",0);", msi_corp_website_prop, 0));
TỔNG ĐÀI IP PANASONIC var LeftMenu51;var LeftMenu51 = new menu(new menuItem("Tổng đài KX-NCP","javascript:goCategory("../tong-dai-ip-panasonic/tong-dai-kx-ncp.html",0);", msi_corp_website_prop, 0),new menuItem("Tổng đài Panasonic KX-TDE","javascript:goCategory("../tong-dai-ip-panasonic/tong-dai-panasonic-kx-tde.html",0);", msi_corp_website_prop, 0),new menuItem("Điện thoại IP Panasonic","javascript:goCategory("../tong-dai-ip-panasonic/dien-thoai-ip-panasonic.html",0);", msi_corp_website_prop, 0),new menuItem("Điện thoại SIP","javascript:goCategory("../tong-dai-ip-panasonic/dien-thoai-sip.html",0);", msi_corp_website_prop, 0),new menuItem("IP sotfphone","javascript:goCategory("../tong-dai-ip-panasonic/ip-sotfphone.html",0);", msi_corp_website_prop, 0));
THIẾT BỊ HỘI NGHỊ var LeftMenu56;var LeftMenu56 = new menu(new menuItem("Điện thoại hội nghị","javascript:goCategory("../thiet-bi-hoi-nghi/dien-thoai-hoi-nghi.html",0);", msi_corp_website_prop, 0),new menuItem("Hội nghị truyền hình","javascript:goCategory("../thiet-bi-hoi-nghi/hoi-nghi-truyen-hinh.html",0);", msi_corp_website_prop, 0));
TỔNG ĐÀI - PHỤ KIỆN var LeftMenu59;var LeftMenu59 = new menu(new menuItem("Điện thoại lập trình","javascript:goCategory("../phu-kien-tong-dai/dien-thoai-lap-trinh.html",0);", msi_corp_website_prop, 0),new menuItem("Bộ nguồn dự phòng","javascript:goCategory("../phu-kien-tong-dai/bo-nguon-du-phong.html",0);", msi_corp_website_prop, 0),new menuItem("Card vấn đáp tự động","javascript:goCategory("../phu-kien-tong-dai/card-tra-loi-tu-dong.html",0);", msi_corp_website_prop, 0),new menuItem("Phần mềm tính cước","javascript:goCategory("../phu-kien-tong-dai/phan-mem-tinh-cuoc.html",0);", msi_corp_website_prop, 0));

> Điện thoại lập trình

> bộ nguồn dự phòng
> Card trả lời tự động
> phần mềm tính cước
ĐIỆN THOẠI BÀN var LeftMenu50;var LeftMenu50 = new menu(new menuItem("Điện thoại gồm dây","javascript:goCategory("../dien-thoai/dien-thoai-co-day.html",0);", msi_corp_website_prop, 0),new menuItem("Điện thoại khác","javascript:goCategory("../dien-thoai/dien-thoai.html",0);", msi_corp_website_prop, 0),new menuItem("Điện thoại không dây","javascript:goCategory("../dien-thoai/dien-thoai-khong-day.html",0);", msi_corp_website_prop, 0));
ĐIỆN THOẠI IP var LeftMenu61;var LeftMenu61 = new menu();
MÁY FAX - MÁY IN - SCAN var LeftMenu47;var LeftMenu47 = new menu(new menuItem("Máy fax giấy nhiệt","javascript:goCategory("../may-fax/may-fax-giay-nhiet.html",0);", msi_corp_website_prop, 0),new menuItem("Máy fax in film","javascript:goCategory("../may-fax/may-fax-in-film.html",0);", msi_corp_website_prop, 0),new menuItem("Máy fax laser","javascript:goCategory("../may-fax/may-fax-laser.html",0);", msi_corp_website_prop, 0),new menuItem("Máy fax nhiều chức năng","javascript:goCategory("../may-fax/may-fax-da-chuc-nang.html",0);", msi_corp_website_prop, 0));
DỊCH VỤ var LeftMenu69;var LeftMenu69 = new menu(new menuItem("Cung cấp cho Tổng đài","javascript:goCategory("../dich-vu/cung-cap-tong-dai.html",0);", msi_corp_website_prop, 0),new menuItem("Sửa chữa Tổng đài","javascript:goCategory("../dich-vu/Sua-chua-tong-dai.html",0);", msi_corp_website_prop, 0),new menuItem("Cung cần phải có bị Văn phòng","javascript:goCategory("../dich-vu/cung-cap-thiet-bi-van-phong.html",0);", msi_corp_website_prop, 0),new menuItem("Cung cần thiết bị an ninh","javascript:goCategory("../dich-vu/cung-cap-thiet-bi-an-ninh.html",0);", msi_corp_website_prop, 0));
THƯƠNG HIỆU
*
*
*
*
Trang chủ | TỔNG ĐÀI - PHỤ KIỆN >> phần mềm tính cước